موقع دندان‌ درد چه قرصی بخوریم؟

موقع دندان‌ درد چه قرصی بخوریم؟

چه وسط یک جلسه مهم کاری، چه شب هنگام خواب و چه در زمان صعود هواپیما، دندان درد ممکن است ما را گرفتار کند.