پرستاران فعال درمانگاه

سوپروایزر پرستاران

خانم معصومه هژبری

پرستاران

خانم معصومه حسینی

خانم فاطمه حسینی

خانم معصومه فروتن

خانم آمنه رحیمی

خانم زینب مقصودی

خانم معصومه موسوی

آقای مجید نوری

آقای سید احمد حسینی

اداری

حسابداری

آقای قاسمی

خانم مریم تاجیک

روابط عمومی

نفیسه حیدری

منشی

واحدی

حیدری

تاسیسات

مهدی تاجیک