برنامه حضور پزشکان در کلینیک

پنجشنبه با وقت قبلی فوق تخصص ریه و  مجاری تنفسی  آقای دکتر مظفری
سه شنبه ها فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان متخصص اطفال و نوزادان آقای دکتر محبی
رادیولوژیست آقای دکتر کردان
دوشنبه ها متخصص ارولوزیست آقای دکتر ایجادی
شنبه دوشنبه وچهارسنبه صبح جراح ومتخصص زنان وزایمان خانم دکتر نیاکان
سه شنبه هاصبح جراح ومتخصص زنان وزایمان خانم دکتر بیگی شاه
شنبه صبح و دوشنبه عصر متخصص داخلی واندوسکوپی خانم دکتر منتهایی
شنبه ظهر ۱۲ الی۱۳ متخصص داخلی آقای دکتر فرهادیان
شنبه عصر ارولوژیست متخصص کلیه ومجرا ادراری وتناسلی                                       اقای دکتر اطهری کیا
سه شنبه ها صبح جراح ومتخصص چشم اقای دکتر نور علی شاهی
یکشنبه هاصبح جراح ومتخصص چشم خانم دکتر رحیمیان
پنج شنبه ها متخصص مشاور خانواده وروانشناسی اقای دکتر احمد حیدری
شنبه وچهار شنبه عصر متخصص قلب وعروق اقای دکتر علومی
سه شنبه صبح جراح ومتخصص استخوان ومفاصل ارتوپدی اقای دکتر یوسفی
یکشنبه دوشنبه و سه شنبه صبح دندان پزشک خانم دکتر سپهری
پنشنبه صبح دندان پزشک اقای دکتر مقدادی
شنبه صبح دندان پزشک اقای دکتر درود گر
پنج شنبه عصر متخصص گوش وحلق وبینی خانم دکتر کریمی
شنبه وچهارشنبه عصر متخصص گوش وحلق وبینی اقای دکتر قزوینی
دوشنبه عصر جراح وارتوپد اقای دکتر قاسم پور
یکشنبه پنج شنبه متخصص قلب وعروق اقای دکتر ذبیحی فرد
یکشنبه پنج شنبه عصر جراح وارتوپد اقای دکترنعمتی
شنبه ظهر متخصص نورولوژی اقای دکتر اردستانی
سه شنبه صبح متخصص داخلی خانم دکترکشتکاری
یکشنبه متخصص مغز وعصاب اقای دکتر طاهرزاده
چهارشنبه عصر متخصص کلیه ومجرا ادراری وتناسلی                                       اقای دکترمنظری توکلی
پزشکان عمومی
شنبه یک شنبه سه شنبه ۸الی۱بامداد عمومی اقای دکتر عربعلی دوستی
هرروزعصر بجز سه شنبه وجمعه ۱۴الی۲۰ عمومی خانم دکتر کلهرودی
شیفت شب ۱ بامداد ۸صبح عمومی خانم دکتر عباسی
یک شنبه وسه شنبه صبح عمومی خانم دکترداد پور
متغیر عمومی اقای دکتر سلگی
  عمومی اقای دکتر تات
روزهای زوج صبح عمومی اقای دکتر قشقایی
جمعه ها صبح عمومی تغذیه ورژیم اقای دکتر علی حیدری
چهار شنبه وجمعه عمومی اقای دکتر حسینی
کارشنا سان
  کارشناس آزمایشگاه اقای راستیان
  کارشناس پوست ومو خانم شاهرودی
 یکشنبه پنج شنبه کارشناس مامایی خانم حیدری
همه روزه صبح وعصر کارشناس فیزیوتراپی اقایی امیری
همه روزه صبح وعصر کارشناس فیزیوتراپی خانم وصال پور
روزهای زوج کارشناس شنوایی سنجی خانم رضایی
  کارشناس آزمایشگاه خانم ارجمند
  کارشناس بینایی سنجی خانم سالارپور
  کارشناس رادیولوژی اقای حسین زاده
     
     

اسامی پزشکان بخش عمومی

پزشک عمومی خانم دکتر دادپور سه شنبه ها
پزشک عمومی خانم دکتر کهرودی همه روزه بجز سه شنبه و جمعه
پزشک عمومی خانم دکتر عباسی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر تات روزهای زوج
پزشک عمومی آقای دکتر حسینی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر سلگی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر قشقایی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر عربعلی دوستی متغیر
تغذیه و رژیم درمانی آقای دکتر علی حیدری جمعه ها

اسامی پزشکان بخش تخصصی

فوق تخصص ریه و مجاری تنفسیآقای دکتر مظفریپنجشنبه با وقت قبلی
۰۹۳۹۲۳۰۳۴۰۱
سه شنبه
رادیولوژیستآقای دکتر کردانیکشنبه و سه شنبه
متخصص ارولوژیآقای دکتر ایجادیدوشنبه
متخصص داخلیآقای دکتر فرهادیان چهارشنبه
متخصص داخلی و اندوسکوپیخانم دکتر منتهاییشنبه دوشنبه پنجشنبه
ارولوژیست متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی آقای دکتر اطهری کیاشنبه
متخصص و جراح چشم آقاد دکتر نورعلی شاهیسه شنبه
متخصص و جراح چشمخانم دکتر رحیمیانیکشنبه
متخصص مشاوره خانواده روانشناسی بالینی گفتار درمانی آقای دکتر احمد حیدریپنجشنبه
متخصص قلب و عروق آقای دکتر علومی شنبه و چهارشنبه
متخصص و جراح استخوان و مفاصل ارتوپدیآقای دکتر یوسفیسه شنبه
جراح دندان پزشک خانم دکتر سپهرییکشنبه دوشنبه سه شنبه
جراح دندان پزشکآقای دکتر درودگرشنبه
متخصص گوش حلق بینی خانم دکتر کریمیپنجشنبه
متخصص گوش حلق بینیآقای دکتر قزوینیشنبه و چهارشنبه
متخصص و جراح ارتوپدی آقای دکتر قاسم پوردوشنبه
یکشنبه و پنجشنبه
متخصص و جراح ارتوپدی آقای دکتر نعمتی یکشنبه و پنجشنبه
http://www.sinicablepishgam.com/شنبه و چهارشنبه
متخصص نورولوژی و مغز اعصاب آقای دکتر اردستانیشنبه ظهر
متخصص داخلی سه شنبه
پنجشنبه
متخصص مغز واعصابآقای دکتر طاهرزادهیکشنبه
متخصص و جراح مجاری ادراری و تناسلیآقای دکترتوکلیپنج شنبه ها عصر

www.sampadvaramin.ir

بلبرینگ

www.belkakasit.ir