درمانگاه خیریه شبانه روزی حیدریها

درمانگاه خیریه شبانه روزی حیدریها

درمانگاه خیریه شبانه روزی حیدریها آماده خدمت به شمامردم عزیزشهرستان ورامین با کادری متخصص و با تجریه می باشد.